Avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Alvesta Bok- och Pappershandel AB 556863-7200 (nedan kallad Alvesta Bokhandel).
Postadress: Alvesta Bok- och Pappershandel AB, Storgatan 17, 342 30  Alvesta.
Besöksadress: Storgatan 17, 342 30  Alvesta.
Tel: 0472 – 10202
E-postadress: kundservice@alvesta-bokhandel.se


Allmänt

Alvesta Bokhandel säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatserna www.alvesta-bokhandel.se, Alvesta Bokhandel mobila applikationer. Genom att registrera ett konto och slutföra en beställning accepterar Kund Avtalsvillkoren. Alvesta Bokhandel reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatserna.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatserna. Alvesta Bokhandel förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering. Moms på tryckta böcker är 6 %.

Fraktavgifter

Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen
För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen eller via Alvesta Bokhandel mobila applikationer, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen. Bindande avtal uppkommer först när Alvesta Bokhandel per e-post bekräftat beställningen. Alvesta Bokhandel reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Kund har rätt att före Alvesta Bokhandel expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning. Meddelanden från Alvesta Bokhandel sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post. Beställning hos Alvesta Bokhandel sker via ett konto hos Alvesta Bokhandel.

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar. Kund registrerar namn, e-postadress och postadress och telefonnummer. Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord. Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling. Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Betalning

All betalning sker via PayPal och swish.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller varubrev till närmaste DHL Service Point.  Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatserna ska Alvesta Bokhandel per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning. Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift. Alvesta Bokhandel ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Alvesta Bokhandel.

Ångerrätt

Kund har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Alvesta Bokhandel detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via kundservice@alvesta-bokhandel.se eller 0472-10202 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se. Kund ska återsända varan till Alvesta Bokhandel utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Alvesta Bokhandel om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Alvesta Bokhandel utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Alvesta Bokhandel underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Alvesta Bokhandel förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Alvesta Bokhandel ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation

Om Alvesta Bokhandel har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Alvesta Bokhandel. Kontakt sker med Alvesta Bokhandel kundservice via e-post: kundservice@alvesta-bokhandel.com eller telefon på nummer 0472-10202. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast två månader efter leveransdagen. Alvesta Bokhandel följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på konkurrensverket.se Reklamation ska minst innehålla följande information:
Ordernummer och titel på de produkter som kund vill reklamera.
Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Alvesta Bokhandel. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Alvesta Bokhandel bekostnad förutsatt att Kund följer Alvesta Bokhandel instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:
Kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
Behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
Häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning har Alvesta Bokhandel inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Alvesta Bokhandel varken för direkt eller indirekt skada. Alvesta Bokhandel ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatserna eller Appen. Alvesta Bokhandel garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatserna och Appen.

Alvesta Bokhandel ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Alvesta Bokhandel ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna eller Appen.

Alvesta Bokhandel ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Alvesta Bokhandel ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Alvesta Bokhandel uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag. Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är uppgifter och information som innehåller uppgifter om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person. Alvesta Bokhandel samlar in, lagrar och behandlar i övrigt personuppgifter, såsom namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för att Alvesta Bokhandel ska kunna tillhandahålla produkterna och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund samt för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär. Personuppgifter behandlas också för planering, genomförande och uppföljning av Alvesta Bokhandel kontakter med Kund samt för statistikändamål. Statistiskt beräknade socioekonomiska uppgifter som utbildning, familjeinkomst och typ av boende tillförs på postnummernivå. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Kund i syfte att nå rätt kund med relevant information. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje man för behandling för Alvesta Bokhandel räkning. Alvesta Bokhandel kan även vara tvungen att lämna ut personuppgifter om detta följer av lag. Alvesta Bokhandel kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES. Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Kund kan anmäla till Alvesta Bokhandel kundservice att Kunds personuppgifter inte ska få användas för direkt marknadsföring. Om Kund vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv köpperiod uppskattar Alvesta Bokhandel om Kund meddelar Alvesta Bokhandel kundservice detta. Kund har rätt att kostnadsfritt en (1) gång per kalenderår skriftligen ansöka om information om vilka personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter. Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Alvesta Bokhandel använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se www.alvesta-bokhandel.se.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Alvesta Bokhandel. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Alvesta Bokhandel rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Alvesta Bokhandel. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Alvesta Bokhandel följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se. Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den [2017-07-03]

Personuppgifter

Alvesta Bokhandel är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår sajt cookies. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Vidare kan vi och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, senast gjorda inköp och betalsätt. Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till ett år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Vi ser dig som kund under den tid som din garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment och registrering av användarkonto hos oss, samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 0472-10202, mejla till oss på annicka@alvesta-bokhandel.se eller skriva till Alvesta Bokhandel, Storgatan 17, 342030  Alvesta och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.